Người phụ trách CTO - Minh Thảo
Cập nhật gần nhất 08/11/2022
Thời gian hoàn thành 32 phút
Thành viên 85
 • Day 1. Đổi ngôn ngữ làm việc trên ODOO
  • 1.1 Đổi ngôn ngữ trên ODOO.
 • Day 2. ODOO - Module dự án - Người quản lý dự án
  • Xem trước
  • 2.2. Tạo công việc và các giai doan của 1 dự án.
  • 2.3. Các trạng thái công việc (nhiệm vụ): mới, sẵn sàng, bị hủy, lưu trữ.
  • 2.4. Nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ con.
 • Day 3: ODOO - Module dự án - Người tham gia vào dự án
  • 2.5. Giao tiếp trên công việc (task)
   10 xp
  • 2.6. Quản lý nhiệm vụ của tôi (quan trọng).
  • 2.7. Nhận thông báo về nhiệm vụ mới, cập nhật, phê duyệt.