Người phụ trách HR - 134 - Xuân Trúc
Cập nhật gần nhất 05/09/2022
Thời gian hoàn thành 8 phút
Thành viên 4
  • Hướng dẫn sử dụng DRAW.io
    • 1.1 Vẽ biểu đồ, trình bày ý tưởng với Draw.io
    • 1.2 Biểu tượng và các thành phần của Biểu đồ quy trình (Flowchart)